طریقه صحیح مالیدن کرم به صورت


🔹ازوسط پیشانی بطرف

  شقیقه ها


🔹از شقیقه ها ، به طرف

  داخل گوشه های چشم


🔹ازوسط لب فوقانی بطرف

  وسط گونه ها


🔹ازوسط چانه ...

  بطرف گونه ها