تاثیر کرم استریا  پس از ۲۰ روز استفاده

.

تاثیر کرم استریا اوستین  پس از ۱۰ روز استفاده

.

تاثیر کرم استریا اوستین بر روی لک و افتادگی گونه و تورم زیر چشم ،پس از ۹ روز استفاده

.

تاثیر کرم استریا اوستین پس از ۲۰ روز استفاده