پوست به طور طبیعی و خودکار طی شب مشغول بازسازی و جبران آسیب های وارده در روز میشود. بنابراین بهترین زمان برای بازسازی سلولی و ذخیره رطوبت در پوست شبها است. کرمهای شب و روز نقش بسیار زیاد در جوانسازی و شادابی و سلامت پوست دارند.