آنچه که پوست را واقعا"خسته و فرسوده کرده و باعث میشود خطوط ظریف یا عمیق پوست بیشتر به چشم بیاید کمبود رطوبت و آب پوست است . به همین دلیل بهترین و مهمترین کاری که صبح و شب برای پوست خود میکنید رطوبت رسانی است.