تاثیر کرم استریا اوستین پس از ۴۴ روز بر روی استریای سفید رنگ ۱۷ ساله